Thành viên nhóm FSH...

Bùi Phương Linh. Cựu Phó ban điều hành nhóm FSH; thành viên nhóm Loãng xương (FSH – OS); thành viên nhóm Hoạt động thể lực (FSH – PA)...

Phạm Thanh Tùng. Cựu Trưởng ban điều hành nhóm FSH, thành viên nhóm Loãng xương (FSH-OS)...

Nguyễn Thị Thanh Thúy. Phó ban điều hành FSH – phụ trách chung mảng dịch thuật...

Nguyễn Văn Hùng. Phó ban điều hành FSH – phụ trách mảng đào tạo và nghiên cứu khoa học; thành viên nhóm Đột quỵ (FSH – DART)...

01