Sáng lập dự án ISTEP, thành viên ban điều hành nhóm FSH...

Trưởng ban điều hành, trưởng nhóm Hoạt động thể lực (dự án IPAPO)...

Trưởng dự án ISTEP, thành viên nhóm Hoạt động thể lực (dự án IPAPO)...

Thành viên nhóm FSH...

Bùi Phương Linh. Cựu Phó ban điều hành nhóm FSH; thành viên nhóm Loãng xương (FSH – OS); thành viên nhóm Hoạt động thể lực (FSH – PA)...

Phạm Thanh Tùng. Cựu Trưởng ban điều hành nhóm FSH, thành viên nhóm Loãng xương (FSH-OS)...

Thành viên Ban điều hành nhóm FSH...

Thành viên nhóm GOF...

Thành viên Ban điều hành nhóm FSH, trưởng nhóm GOF...