Nguyễn Thị Thanh Thúy


Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thúy

Ngành học: Bác sĩ Đa khoa

Khóa học: 2009-2015

Vị trí hiện tại: Phó ban điều hành FSH – phụ trách chung mảng dịch thuật

Lĩnh vực quan tâm: Y học bằng chứng, Y học Lâm sàng