Nguyễn Thị Hảo

Nguyễn Thị Hảo


- Email: haonguyen.fsh@gmail.com

- Ngành học: Bác sĩ đa khoa  

- Trường học (undergraduate): Trường Đại học Y Hà Nội    

- Niên khóa (undergraduate): 2014-2021

    Vai trò trong FSH

Thành viên Dự án ISTEP

Hiện tại: Đang hoạt động

 


Hướng nghiên cứu quan tâm


Giáo dục trong Y khoa

 

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký

 

Giải thưởng đạt được 


Chương trình trao đổi sinh viên 1 học kỳ Global UGRAD của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ 


Ước muốn của bản thân

 


Câu trích dẫn ưa thích
  


1. "Vision without action is merely a dream. Action without vision just passes the time. Vision with action can change the world" - Joel A. Barker


2. “The most beautiful things in the world cannot be seen or touched, they are felt with the heart.” - Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince