Thành viên nhóm đột quỵ (HAS); thành viên nhóm Hoạt động thể lực (dự án IPAPO)...

Trưởng ban điều hành 2016 - 2018, trưởng nhóm Hoạt động thể lực (dự án IPAPO)...

Thành viên Ban điều hành nhóm FSH, trưởng nhóm GOF...

Thành viên nhóm Hoạt động thể lực (dự án IPAPO)...

Trưởng dự án ISTEP, thành viên nhóm Hoạt động thể lực (dự án IPAPO)...

Sáng lập dự án ISTEP, thành viên ban điều hành nhóm FSH...

Thành viên dự án GOF...

Thành viên dự án ISTEP...

Thành viên Ban điều hành nhóm FSH...