Thành viên nhóm Hoạt động thể lực (dự án IPAPO)...

Thành viên nhóm đột quỵ (HAS); thành viên nhóm Hoạt động thể lực (dự án IPAPO)...

Thành viên dự án ISTEP...

Thành viên nhóm Đột quỵ (HAS)...

Thành viên dự án GOF...

Thành viên nhóm Đột quỵ...

Thành viên dự án IPAPO, GOF...

Thành viên dự án IPAPO...

Thành viên dự án ISTEP...