Hồ Hoàng Dung

Hồ Hoàng Dung


- Email: dzungho.fsh@gmail.com       

- Ngành học: Y học dự phòng

- Trường học (undergraduate): Trường Đại học Y Hà Nội    

- Niên khóa (undergraduate): 2014-2020

    Vai trò trong FSH

Trưởng Ban điều hành (2018 - nay)

 


Hướng nghiên cứu quan tâm


Dịch tễ học ung thư


Giáo dục y khoa


Giấc ngủ

 

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký


Sự khác biệt giới tính trong cảm nhận về môi trường học tập lâm sàng của sinh viên Đại học Y Hà Nội: Nghiên cứu cắt ngang (Báo cáo hội nghị khoa học)

 

 

Giải thưởng đạt được 


Sinh viên trao đổi tại viện Karolinska, Thụy Điển (kì 9)

  

Câu trích dẫn ưa thích


“Remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious. And however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up.” ― Stephen Hawking